JAWATANKUASA KERJA MPKK

Akta 652 menyatakan bahawa MPKK boleh menubuhkan apa-apa jawatankuasa yang difikirkan perlu atau suai manfaat untuk membantunya melaksanakan fungsinya di bawah akta ini. Bagi memanfaatkan penyataan ini, sepanjang penubuhan MPKK sebanyak lapan (8) Jawatankuasa telah ditubuhkan seperti di dalam Jadual 1.

No.
Jawatankuasa Kerja MPKK
Fungsi
1
Jawatankuasa Kerja Tadbir Urus TVET
Bertanggungjawab untuk meningkatkan tadbir urus TVET yang lebih efektif
2
Jawatankuasa Kerja Persijilan & Pengiktirafan
Bertanggungjawab untuk mengharmoni hubungan di antara JPK dengan regulatory body yang lain untuk mengelakkan pertindihan kuasa serta mewujudkan laluan kerjaya yang lebih jelas
3
Jawatankuasa Kerja Pembiayaan Latihan
Bertanggungjawab merangka kaedah pembiayaan latihan yang lebih produktif
4
Jawatankuasa Kerja Peningkatan Kualiti Latihan TVET
Bertanggungjawab mencadangkan mekanisme pelaksanaan latihan yang lebih signifikan selaras dengan keperluan industri negara
5
Jawatankuasa Kerja Kerjasama Strategik
Bertanggungjawab membentuk kerjasama strategik di antara kerajaan, industri serta pusat latihan bagi merancakkan pelaksanaan TVET
6
Jawatankuasa Kerja Promosi
Bertanggungjawab penjenamaan semula serta meningkatkan penerimaan masyarakat berkaitan TVET