JAWATANKUASA PENILAIAN DAN PENGIKTIRAFAN KELAYAKAN KEMAHIRAN (JPPKK)

TERMA RUJUKAN JAWATANKUASA PENILAIAN DAN PENGIKTIRAFAN KELAYAKAN KEMAHIRAN (JPPKK)

  1. Jawatankuasa Penilaian Dan Pengiktirafan Kelayakan Kemahiran (JPPKK) yang ditubuhkan adalah bertanggungjawab terhadap permohonan bagi penilaian penyetaraan program atau kelayakan (kecuali untuk program atau kelayakan professional) dalam perkara berikut:
  2. Menghendaki mana-mana orang memberikannya apa-apa maklumat dan butiran lanjut sebagaimana yang dikehendaki untuk memutuskan permohonan.
  3. Berusaha sama, berkerjasama atau menyelaraskan dengan mana-mana orang, termasuk agensi kerajaan, institusi latihan kemahiran, badan jaminan kualiti dan akreditasi, badan profesional dan majikan.
  4. Meneliti dokumen, laporan dan syor yang dikemukakan oleh Setiausaha atau pihak ketiga mengenai permohonan yang dibuat untuk penilaian penyetaraan program.
  5. Mempertimbangkan, menentusah dan membuat syor terhadap mana-mana permohonan penilaian penyetaraan program kepada MPKK.
  6. Membuat cadangan keputusan tentang pengeluaran suatu perakuan kesetaraan sekiranya hasil penilaian jawatankuasa mendapati dan memperakui program atau kelayakan yang dimohon adalah setara dengan kelayakan Persijilan Kemahiran Malaysia kepada MPKK.
  7. Melakukan perkara yang sesuai dan semunasabahnya perlu bagi melaksanakan tugas.